Tin tức & sự kiện

24/08/2022

CT6: Báo cáo tài chính quý 2/2022

24/08/2022

CT6: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

10/06/2022

CT6: Thay đổi nhân sự

10/06/2022

CT6: Thay đổi nhân sự

08/06/2022

CT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

CT6: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/05/2022

CT6: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

29/04/2022

CT6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

CT6: Sơ yếu lý lịch các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

31/03/2022

CT6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

CT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2022

CT6: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021

26/03/2022

CT6: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

CT6: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

CT6: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT6 của CTCP Công trình 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2022 - 2027
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/04/2022 đến 30/04/2022. Ngày cụ thể tổ chức Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 4 - Công ty cổ phần công trình 6 - Tổ 36 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.
          - Nội dung họp: Dự thảo nội dung báo cáo, chương trình, nghị quyết Đại hội sẽ được thông báo sau trên Website công ty và gửi tới các cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

11/03/2022

CT6: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2022 - 2027

05/03/2022

CT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/03/2022

CT6: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

03/03/2022

CT6: Báo cáo tài chính quý 4/2021