Tin tức & sự kiện

05/09/2022

CTC: CBTT Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 87,999,260,000 VNĐ lên 157,999,260,000 VNĐ

25/08/2022

CTC: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ

19/08/2022

CTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

CTC: Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên phải thanh toán công nợ cho Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai.

15/08/2022

CTC: Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

10/08/2022

CTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

CTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/07/2022

CTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

CTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

CTC: Đơn từ nhiệm của Ông Cao Văn Dương - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

08/07/2022

CTC: Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty

30/06/2022

CTC: Đơn từ nhiệm của Ông Hà Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Người đại diện pháp luật Công ty

28/05/2022

CTC: CTCP BERLAYS HOLDINGS không còn là cổ đông lớn

26/05/2022

CTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

CTC: Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

28/04/2022

CTC: Công văn đính chính thông tin trên Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

CTC: Điệu lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

22/04/2022

CTC: Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Chệch - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

22/04/2022

CTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

CTC: Giải trình chênh lệch doanh thu . LNST của BCTC Quý I năm 2022 so doanh thu . LNST BCTC quý I năm 2021