Tin tức & sự kiện

28/04/2022

Đưa các vụ FLC, Tân Hoàng Minh vào diện theo dõi về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 27/04/2022, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo đến nay, xác định yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) thời gian tới.

29/07/2021

CTN: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom

28/05/2021

CTN: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/01/2021

CTN: TTLKCKVN - Chậm thanh toán cổ tức

31/12/2020

2 doanh nghiệp chậm trả cổ tức cho cổ đông

Ngày 30/12/2020, VSD thông báo vẫn chưa nhận được tiền thanh toán cổ tức từ CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR) cũng như CTCP Xây dựng Công trình ngầm (UPCoM: CTN).

13/08/2020

CTN: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

CTN: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2018

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTN của CTCP Xây dựng công trình ngầm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/08/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tại trụ sở Công ty
          - Nội dung họp: + Báo cáo thực trạng hoạt động Công ty đến tháng 06/2018 và phương hướng hoạt động thời gian tới;
+ Báo cáo tài chính năm 2017;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

26/05/2016

Giao dịch lần đầu - 6,958,345 CP

19/05/2016

Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 6,958,345 CP

18/05/2016

Hủy niêm yết cổ phiếu

18/05/2016

Giao dịch trở lại sàn UPCoM

09/03/2016

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTN của CTCP Xây dựng công trình ngầm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát năm 2015 và đánh giá một số chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2015 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;’
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

08/04/2015

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

25/03/2015

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTN của CTCP Xây dựng công trình ngầm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2015
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát năm 2014 và đánh giá một số chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2014 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

27/08/2014

Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 300 đồng/CP


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTN của CTCP Xây dựng công trình ngầm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/10/2014
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Công trình ngầm vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/10/2014.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
-----
- Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền: Đổi ngày 20/11/2015 sang ngày 05/02/2016
- Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền: Đổi ngày 05/02/2016 sang ngày 05/08/2016

26/02/2014

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTN của CTCP Xây dựng công trình ngầm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8h00 thứ 6 ngày 21/03/2014
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát năm 2013 và đánh giá một số chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2013 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
+ Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

26/02/2013

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTN của CTCP Xây dựng công trình ngầm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2013
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2013
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian dự kiến họp: 8 giờ 00 phút Thứ sáu ngày 29/03/2013
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: 
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và báo cáo hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2008-2013;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát năm 2012 và báo cáo hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2008-2013;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013-2018;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/11/2011

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

10/10/2011

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2011

2.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/10/2011

3.       Lý do và mục đích:

·         Trả cổ tức bằng tiền năm 2010:

-          Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phần được nhận 800 đồng)

-          Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu đến làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây dựng  Công trình ngầm, Tầng 11, toà nhà Vinaconex 9, lô HH 2-2, đường  Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/3/2012. Khi đến xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

-          Thời gian thực hiện: 30/03/2012

·         Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

-          Tỷ lệ thực hiện: 10 : 1 (người sở hữu 10 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới)

-          Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây dựng công trình ngầm, Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, lô HH, 2-2, đường  Phạm  Hùng, Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

-          Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá tính theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư này nhận được là (1.005: 10) *1= 100,5 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu thực nhận là 100 cổ phiếu và với 0,5 cổ phiếu  lẻ phát sinh Công ty sẽ chi trả bằng tiền mặt với giá trị là 5.000 đồng.