Tin tức & sự kiện

15/09/2022

CTP: Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã soát xét phát hành ngày 30/8/2022 thay thế cho BCTC bán niên soát xét phát hành ngày 12/8/2022 đã CBTT ngày 13/8/2022

22/08/2022

CTP: Thông báo bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

19/08/2022

CTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

CTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

CTP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Lê Việt Hùng

11/07/2022

CTP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Hoàng Hiệp

04/07/2022

CTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/06/2022

CTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/06/2022

CTP: NQ Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại DHDCD TN 2022

22/06/2022

CTP muốn phát hành 14.5 triệu cp để tăng vốn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2022, CTCP Minh Khang Capital Trading Public (HNX: CTP) đặt mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế lần lượt là 374 tỷ đồng và 5.2 tỷ đồng, tăng 400% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 10%. Công ty cũng lên kế hoạch phát hành 14.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để đầu tư cho hoạt động kinh doanh.

21/06/2022

CTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

CTP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTP của CTCP Minh Khang Capital Trading Public như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền:  1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời Cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời Cổ đông
          - Nội dung họp: 1.     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGĐ;
2.     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban HĐQT;
3.     Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban BKS;
4.     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán;
5.     Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự HĐQT và BKS, Ban TGĐ;
          - Nội dung họp: 6.     Thông qua TT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
7.     Thông qua TT chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
8.     Thông qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2022;
9.     Thông qua những nội dung khác thuộc thảm quyền của Đại hội cổ đông.

18/04/2022

CTP: Báo cáo thường niên 2021

09/04/2022

CTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022

CTP: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/01/2022

CTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

12/01/2022

CTP: Thay đổi nhân sự

12/01/2022

CTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2022

CTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021