Tin tức & sự kiện

02/08/2023

DAC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DAC

02/08/2023

DAC: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch

26/07/2023

DAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

DAC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/04/2023

DAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/03/2023

DAC: Báo cáo thường niên 2022

10/03/2023

DAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/02/2023

DAC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

17/02/2023

DAC: Quyết định đưa vào diện hạn chế giao dịch

17/02/2023

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

14/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAC của CTCP 382 Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/03/2023 đến ngày 10/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần 382 Đông Anh, tổ 35 – thị trấn Đông Anh – huyện Đông Anh – Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/02/2023

DAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/02/2023

DAC: Báo cáo tài chính năm 2022

09/02/2023

DAC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

11/01/2023

DAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/08/2022

DAC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

DAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

DAC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/03/2022

DAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

DAC: Báo cáo thường niên 2021