Tin tức & sự kiện

11/01/2023

DAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/08/2022

DAC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

DAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

DAC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/03/2022

DAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

DAC: Báo cáo thường niên 2021

03/03/2022

DAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAC của CTCP 382 Đông Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 15/03/2022 đến ngày 10/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần 382 Đông Anh, Tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

11/02/2022

DAC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021

09/02/2022

DAC: Báo cáo tài chính năm 2021

09/02/2022

DAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/01/2022

DAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/08/2021

DAC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

10/08/2021

DAC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

17/05/2021

DAC: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 382 Đông Anh

17/05/2021

DAC: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 382 Đông Anh

17/05/2021

DAC: Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Cty CP 382 Đông Anh

17/05/2021

DAC: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP 382 Đông Anh

17/05/2021

DAC: Điều lệ Cty Cp 382 Đông Anh

17/05/2021

DAC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh