Tin tức & sự kiện

19/09/2022

DAN: Mai Đăng Đẩu - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 55,000 CP

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAN của CTCP Dược Danapha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Danapha (Số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

DAN: Giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính bán niên 2022

17/08/2022

DAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

DAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

DAN: Thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

12/08/2022

DAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/07/2022

DAN: Báo cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và Quyết định xử phạt

22/07/2022

DAN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

DAN: Trương Thị Diệu Huyền - Kế toán trưởng - đã bán 6,000 CP

20/07/2022

DAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/07/2022

DAN: Chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất

12/07/2022

DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 5,000 CP

12/07/2022

DAN: Trương Thị Diệu Huyền - Kế toán trưởng - đăng ký bán 6,000 CP

06/07/2022

DAN: Đỗ Minh Hiếu - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 8,000 CP

06/07/2022

DAN: Dương Chí Toản - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 25,000 CP

06/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAN của CTCP Dược Danapha như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dược Danapha (253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).
          - Nội dung họp: + Thông qua việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% và đến mức tối đa số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
+ Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017;
+ Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng đất với với Lô đất A24 đường Nguyễn Văn Linh;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

05/07/2022

DAN: Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 5,000 CP

30/06/2022

DAN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/06/2022

DAN: Nghị quyết Hội đồng quản trị