Tin tức & sự kiện

13/10/2023

DC1: CBTT công văn trả lời của UBCK về việc nhận được tài liệu báo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

09/10/2023

DC1: Báo cáo và đính chính báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

02/10/2023

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/10/2023

DC1: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

02/10/2023

DC1: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

02/10/2023

DC1: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 theo nghị quyết cuộc họp HĐQT số 23/2023/NQ/DIC No1_HĐQT - NK IV ngày 29/09/2023

19/09/2023

30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18-22/9

12/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC1 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 10/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 - Địa chỉ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: : Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 10%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 - địa chỉ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

12/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC1 của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 10/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 - Địa chỉ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: : Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 10%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 - địa chỉ: số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

12/09/2023

DC1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

08/09/2023

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2023

DC1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

05/09/2023

DC1: Công bố thông tin về việc UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành CP để trả cổ tức và thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

26/07/2023

DC1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

Khai sai thuế, công ty con của DIG bị truy thu hơn nửa tỷ đồng

Ngày 03/07/2023, Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định truy thu thuế đối với CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (UPCoM: DC1) vì một số vi phạm liên quan đến khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thu nhập cá nhân (TNCN).

11/07/2023

Công ty con của DIC Corp bị truy thu thế hơn nửa tỷ đồng

30/05/2023

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2023

DC1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

DC1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

VSC - Vẫn còn tiềm năng phát triển (Kỳ 1)

CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) được giới phân tích đánh giá là một trong những doanh nghiệp cảng biển có nhiều tiềm năng tại khu vực cảng biển Hải Phòng với nhiều kế hoạch đầu tư tham vọng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý về áp lực cạnh tranh lớn trong dài hạn khi các bến cảng nước sâu tại khu vực Lạch Huyện đi vào khai thác.