Tin tức & sự kiện

26/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

26/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2020 của người lao động

23/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2020 của người lao động

23/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT số 73 và 74 ngày 22/09/2022 về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

13/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với đơn vị có liên quan

30/08/2022

DC4: Giải trình chênh lệch LNST BCTC bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

DC4: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

02/08/2022

DC4: Nhắc nhở chậm CBTT ký hợp đồng kiểm toán

28/07/2022

Giao dịch bổ sung - 2,499,723 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings như sau:


22/07/2022

DC4: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

22/07/2022

DC4: Điều lệ công ty sửa đổi

20/07/2022

DC4: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

18/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,499,723 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

15/07/2022

DC4: Quyết định thay đổi niêm yết

01/07/2022

DC4: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23

16/06/2022

DC4: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

16/06/2022

DC4: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (mã CK: DC4) như sau:

02/06/2022

DC4: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

01/06/2022

DC4: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu