Tin tức & sự kiện

11/01/2023

Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc đặt kế hoạch đi lùi trong niên độ 2022 - 2023

Doanh thu và lợi nhuận đều giảm trong niên độ 2022-2023 Trong niên độ tài chính 2022 - 2023 (từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023), Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc đặt kế hoạch doanh thu từ 200 đến 220 tỷ đồng, lần lượt giảm khoảng 10,4% và 1,4% so với thực hiện trong niên độ tài chính 2021 - 2022; lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 110 tỷ đồng đến 130 tỷ đồng, lần lượt giảm 21,7% và 7,4% so với thực hiện trong niên độ tài chính 2021 - 2022. So với kế hoạch lãi 180,18 tỷ đồng trong niên độ 2021 - 2022, kết thúc kỳ kế toán, Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và chỉ hoàn thành được 77,93% kế hoạch năm. Trong đó, cổ tức tiền mặt là 5% và cổ tức cổ phiếu là 20%.

04/01/2023

DC4: Thông báo ký hợp đồng nhận thầu

12/12/2022

DC4: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Gia Phúc

12/12/2022

DC4: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

05/12/2022

DC4: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phát hành

28/11/2022

Giao dịch bổ sung - 1,650,000 CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (mã CK: DC4 ) như sau:


23/11/2022

DC4: Thông báo thay đổi nhân sự

23/11/2022

DC4: Thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tài chính (kèm nghị quyết)

22/11/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa người nội bộ với công ty

07/11/2022

DC4: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Gia Phúc

28/10/2022

DC4: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và TH quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/10/2022

DC4: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

DC4: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

26/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

26/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2020 của người lao động

23/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2020 của người lao động

23/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT số 73 và 74 ngày 22/09/2022 về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

13/09/2022

DC4: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với đơn vị có liên quan

30/08/2022

DC4: Giải trình chênh lệch LNST BCTC bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

DC4: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021