Tin tức & sự kiện

31/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu – Địa chỉ: khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu kể từ ngày 27/09/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022

30/08/2023

DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/08/2023

DCG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

05/07/2023

Khối ngoại gom mạnh, một cổ phiếu thép liên tục lập đỉnh

05/07/2023

DCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

05/06/2023

DCG: Biên bản xử phạt vi phạm về thuế

25/04/2023

DCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/04/2023

Cổ phiếu HHV không dành cho các cổ đông lướt sóng

21/04/2023

BCTC 2022 DCG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 21 tỷ đồng.

03/04/2023

DCG: Công văn giải trình về việc tăng lợi nhuận năm 2022 so với năm 2021.

30/03/2023

DCG: Báo cáo tài chính năm 2022

30/03/2023

DCG: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

15/03/2023

DCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/03/2023

Doanh nghiệp xây lắp tiếp tục “nương” sóng đầu tư công: Thêm một liên danh công bố 2 gói thầu giá trị lên đến 11.000 tỷ đồng

28/02/2023

DCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/02/2023

DCG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

05/02/2023

DCG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

08/07/2022

DCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/05/2022

DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu – Địa chỉ: khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu kể từ ngày 07/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.