Tin tức & sự kiện

08/07/2022

DCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu – Địa chỉ: khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu kể từ ngày 07/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/05/2022

DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2022

DCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

DCG: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

DCG: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

DCG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 18/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu. Khu 6 – phường Thị Cầu – thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, dự kiến mức chi cổ tức năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/03/2022

DCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

DCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/01/2022

DCG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/09/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu (địa chỉ: Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bắt đầu từ ngày 24/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/09/2021

DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/07/2021

DCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

02/06/2021

DCG: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ)

12/05/2021

DCG: Báo cáo thường niên 2020

12/05/2021

DCG: Báo cáo thường niên 2020

10/05/2021

DCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/04/2021

DCG: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)

26/04/2021

DCG: Báo cáo tài chính năm 2020