Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 DDN - Lợi nhuận giảm 12,75% trong năm 2022.

27/01/2023

DDN: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

DDN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

DDN: Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT - đã mua 101,900 CP

17/01/2023

DDN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

DDN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDN của CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 02/02/2023 đến hết ngày 12/02/2023
          - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

10/01/2023

DDN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/12/2022

DDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/12/2022

DDN: Thay đổi nhân sự

28/12/2022

DDN: Thay đổi nhân sự

28/12/2022

DDN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

15/12/2022

DDN: Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

12/12/2022

DDN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDN của CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
+ Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;
+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.
          - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

01/12/2022

DDN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/11/2022

DDN: Thông báo của Dapharco gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản.

29/11/2022

DDN: Đính chính về Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Công.

28/11/2022

DDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

DDN: Thông báo tiếp nhận dơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS ông Nguyễn Lương Tâm.