Tin tức & sự kiện

08/09/2023

DLT: Thay đổi nhân sự

08/09/2023

DLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

15/08/2023

Đừng nhầm lẫn tài sản mã hóa chỉ là tiền ảo

11/08/2023

DLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/08/2023

DLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2023

DLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị; Thực hiện phương án bầu bổ sung Hội đồng quản trị;
+ Nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Biển Đông, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Ngày 30/08/2023

27/07/2023

DLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

26/07/2023

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 26/7: VN-Index đứng trước ngưỡng cửa quan trọng

20/07/2023

DLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin, tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 25/07/2023.năm 2022

14/06/2023

DLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2023

DLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2023

DLT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/05/2023

DLT: VTTC công bố đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán BDO

09/05/2023

DLT: Thay đổi nhân sự

04/05/2023

DLT: Công bố sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

27/04/2023

DLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

DLT: Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

06/04/2023

DLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông