Tin tức & sự kiện

03/08/2022

DLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin, tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 25/07/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

14/06/2022

DLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/06/2022

DLT: VTTC công bố đã ký Hợp đồng kiếm toán số HĐKT/BDO/2022.13 với Công ty TNHH kiểm toán BDO

08/06/2022

DLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

DLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

DLT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/04/2022

DLT: Thay đổi nhân sự

21/04/2022

DLT: Thay đổi nhân sự

18/04/2022

DLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

DLT: Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT

07/04/2022

DLT: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

DLT: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

29/03/2022

DLT: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Vân Long, 801 đường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông công ty tại phiên họp thường niên năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2021;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành năm 2021;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

11/03/2022

DLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

DLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/02/2022

DLT: Chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

DLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/01/2022

DLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị