Tin tức & sự kiện

22/08/2022

DNA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

DNA: Thay đổi nhân sự

12/07/2022

DNA: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

08/07/2022

DNA: Đơn xin từ nhiệm kế toán trưởng của ông Trần Việt Hải

08/07/2022

DNA: Thay đổi nhân sự

08/07/2022

DNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

DNA: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

DNA: Thông tin ứng cử viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2021-2026)

28/06/2022

DNA: Thông tin ứng cử viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III (2021-2026)

14/06/2022

DNA: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Điện nước An Giang - số 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, khóm Bình Thới 1, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/06/2022

DNA: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

03/06/2022

DNA: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

01/06/2022

DNA: Nghị quyết hội đồng quản trị việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

DNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

DNA: CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022

09/05/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Công ty bổ sung ngành nghề vào “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” cụ thể:
+ Bổ Sung mã ngành 7410 – hoạt động Thiết kế chuyên dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;
+ Đối với mã ngành 4321: bổ sung them nội dung: “Chi tiết: giám sát công tác lắp đặt đường dây và trạm biến áp”.
Lý do bổ sung: hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại “Giấy phép hoạt động điện lực” do gần hết thời hạn.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 23/05/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Điện nước An Giang – Số 821 Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

04/05/2022

DNA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/04/2022

DNA: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

DNA: Báo cáo thường niên 2021