Tin tức & sự kiện

14/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNW của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/10/2022 và xuất trình CMND/CCCD/HC hoặc sẽ được chuyển trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/09/2022

DNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/09/2022

DNW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền cho cổ đông hiện hữu

06/09/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

DNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

06/09/2022

DNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

DNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

DNW: Thông báo về việc Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/06/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

DNW: Nguyễn Cao Hà - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 12,700 CP

23/05/2022

DNW: Đơn xin từ nhiệm chức vụ TV.HĐQT của Ông Trần Trung Chiến

23/05/2022

DNW: Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Trung Chiến

18/05/2022

DNW: Nguyễn Cao Hà - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 12,720 CP

12/05/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2022

DNW: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

04/05/2022

DNW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

DNW: Thay đổi nhân sự