Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 DNW - Lợi nhuận giảm 3,92% trong năm 2022.

31/01/2023

DNW: 2022 Báo cáo tài chính quý 4/

31/01/2023

DNW: 2022 (công ty mẹ) Báo cáo tài chính quý 4/

27/01/2023

DNW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

DNW: CTCP Nước - Môi trường Bình Dương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

03/01/2023

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/12/2022

DNW: CTCP Nước - Môi trường Bình Dương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

12/12/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNW của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2022 và phải xuất trình CMND/CCCD/HC hoặc sẽ được chuyển trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

31/10/2022

DNW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ Phó Giám Đốc

31/10/2022

DNW: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

DNW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

DNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/10/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/10/2022

DNW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu

03/10/2022

DNW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/10/2022

DNW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNW của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/10/2022 và xuất trình CMND/CCCD/HC hoặc sẽ được chuyển trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/09/2022

DNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/09/2022

DNW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền cho cổ đông hiện hữu