Tin tức & sự kiện

05/09/2022

DOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2022

DOC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,340 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.340 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/07/2022

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/07/2022

DOC sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 13.4%

CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai (DOCAM, UPCoM: DOC) chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/07/2022.

29/06/2022

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

06/06/2022

DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

DOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

DOC: Báo cáo thường niên 2021

15/04/2022

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

DOC: Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

17/02/2022

DOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/12/2021

DOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

08/12/2021

DOC: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/11/2021

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nội dung sẽ được Thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2021
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1-Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

18/11/2021

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/11/2021

DOC: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

12/11/2021

DOC: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

09/11/2021

DOC: Bổ sung nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

09/11/2021

DOC: Nghị quyết HĐQT về việc Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021