Tin tức & sự kiện

08/01/2024

Chân dung Hóa dầu Phước Khánh

03/10/2023

DOP vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCoM: DOP) công bố nghị quyết HĐQT hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tích cực.

02/10/2023

DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

DOP: CBTT Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

15/08/2023

DOP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

16/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOP của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 09/06/2023 theo địa chỉ: số 181-183 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp và xuất trình căn cước công dân.năm 2022

15/05/2023

DOP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/05/2023

DOP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

09/05/2023

DOP: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

21/04/2023

BCTC 2022 DOP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 11,87% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

10/04/2023

DOP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2023

DOP: Báo cáo thường niên 2022

15/03/2023

DOP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/03/2023

DOP: Báo cáo tài chính năm 2022

09/03/2023

DOP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

09/03/2023

DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/01/2023

DOP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/11/2022

DOP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/11/2022

DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2022

DOP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022