Tin tức & sự kiện

21/11/2022

DOP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/11/2022

DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2022

DOP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOP của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại số 215 – 217 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 18/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

27/06/2022

DOP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

DOP: Kí hợp đồng kiển toán báo cáo tài chính năm 2022

21/06/2022

DOP: TB ngày ĐKCC chốt danh sách chi cổ tức bằng tiền mặt

21/06/2022

DOP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2022

DOP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DOP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOP của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 10/06/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
          - Nội dung họp: + Các báo cáo:
· Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;
· Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
· Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các tờ trình:
· Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2021;
· Phân phối lợi nhuận và các quỹ Công ty;
· Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
· Trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành;
· Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
          - Nội dung họp: Và một số nội dung khác có liên quan (nếu có)

04/05/2022

DOP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

DOP: TB ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

25/04/2022

DOP: Thông báo Ngày ĐKCC Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022

25/04/2022

DOP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2022

25/04/2022

DOP: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

DOP: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Thuận đảm nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc

19/04/2022

DOP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2022

DOP: Huỳnh Thanh Kim - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 253,800 CP