Tin tức & sự kiện

30/08/2022

DP2: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

DP2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

DP2: Giải trình tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

DP2: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

28/07/2022

DP2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/06/2022

DP2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

DP2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP2 của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 07/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty

29/04/2022

DP2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

DP2: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

26/04/2022

DP2: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

DP2: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

DP2: Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

DP2: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

DP2: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính

28/03/2022

DP2: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

DP2: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

DP2: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/01/2022

DP2: Báo cáo tài chính quý 4/ 2021

26/10/2021

DP2: Báo cáo tài chính quý 3/ 2021