Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DPD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

20/10/2022

DPD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/08/2022

DPD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

DPD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

DPD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

DPD: Giải trình chênh lệch trên 10% lợi nhuận sau thuế của BCTC quý 2/2022

14/07/2022

DPD: Thông báo thông tin ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

DPD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

DPD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

DPD: Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

Thu nhập khác tác động mạnh đến kết quả của doanh nghiệp cao su trong quý đầu năm

Sau khi tạo đáy trong tháng 9/2021, giá cao su thế giới trong quý 1/2022 đã có đà phục hồi ấn tượng. Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp cao su trong nước ghi nhận kết quả khả quan trong 3 tháng đầu năm.

12/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPD của CTCP Cao su Đồng Phú - ĐắK Nông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng CTCP Cao su Đồng Phú – Đắk Nông, Cụm 3 Tầng, Xã Epô, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS; KH SXKD năm 2022 và một số vấn đề khác

29/04/2022

DPD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

DPD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

DPD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

DPD: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

DPD: Báo cáo thường niên 2021

24/02/2022

DPD: Báo cáo tài chính năm 2021

24/02/2022

DPD: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

DPD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021