DNSE Detail Stock DSD

UPCOM: CTCP DHC Suối Đôi

Khu vui chơi giải trí

logo

DSD

Tin tức

DSD: Đính chính nội dung tờ trình 87.TTr-DHCSĐ-HĐQT

DSD

0.00%

09/10/2023

DSD: Thay đổi nhân sự

DSD

0.00%

23/08/2023

DSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

DSD

0.00%

16/08/2023

DSD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

DSD

0.00%

26/07/2023

DSD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

DSD

0.00%

21/07/2023

DSD: Ngày 20/04/2026, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

DSD

0.00%

12/06/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,500,000 CP

DSD

0.00%

05/06/2023

DSD: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 5,500,000 cổ phiếu

DSD

0.00%

05/06/2023

DSD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Phương Long

DSD

0.00%

25/05/2023

DSD: Hợp đồng kiểm toán 2023 - AAC

DSD

0.00%

12/05/2023

DSD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

DSD

-1.13%

09/05/2023

DSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

DSD

+37.14%

04/05/2023

DSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DSD

26/04/2023

DSD: Báo cáo tài chính quý 1/2023

DSD

21/04/2023

DSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

DSD

20/04/2023

DSD: Báo cáo thường niên 2022

DSD

19/04/2023

DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

DSD

19/04/2023

DSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

DSD

04/04/2023

DSD: Báo cáo tài chính năm 2022

DSD

27/03/2023

DSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DSD

10/03/2023