Tin tức & sự kiện

01/11/2022

DSG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

DSG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

DSG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

DSG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

DSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

DSG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

DSG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

DSG: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

01/05/2022

DSG: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

01/05/2022

DSG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

DSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/03/2022

DSG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2022

DSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

DSG: Báo cáo thường niên 2021

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSG của CTCP Kính Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

04/03/2022

Công ty con của Viglacera bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

9 năm dài đắm chìm trong thua lỗ đã nâng tổng lỗ lũy kế của CTCP Kính Đáp Cầu (UPCoM: DSG) lên hơn 295 tỷ đồng.

03/03/2022

DSG: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

03/03/2022

DSG: Báo cáo tài chính năm 2021

03/03/2022

DSG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

22/02/2022

DSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022