Tin tức & sự kiện

31/08/2023

DSV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSV của CTCP Đường sắt Vĩnh Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú từ ngày 13/09/2023. Các cổ đông mang theo chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước)năm 2022

14/08/2023

DSV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2023

DSV: Thông báo chốt danh sách để chia cổ tức năm 2022 (Lần 2)

03/08/2023

DSV: Thông báo chốt danh sách để chia cổ tức năm 2022

26/07/2023

DSV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/04/2023

DSV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/04/2023

DSV: Thông báo chốt danh sách để chia cổ tức năm 2022

29/03/2023

DSV: Báo cáo thường niên 2022

28/03/2023

DSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2023

DSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2023

DSV: Báo cáo tài chính năm 2022

06/03/2023

DSV: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,300 CP

01/03/2023

BCTC 2022 DSV - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 10,11% so với cùng kỳ, đạt 4 tỷ đồng.

23/02/2023

DSV: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,300 CP

09/02/2023

DSV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/02/2023

DSV: Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Tú làm Giám Đốc Công ty từ 31/01/2023

02/02/2023

DSV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

31/01/2023

DSV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

DSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông