Tin tức & sự kiện

11/01/2023

DSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/01/2023

DSV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/12/2022

DSV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/12/2022

DSV: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

DSV: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

27/07/2022

DSV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,590 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSV của CTCP Đường sắt Vĩnh Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.590 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán, Công ty Đường sắt Vĩnh Phú, bắt đầu từ ngày 05/08/2022. Các cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

07/07/2022

DSV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/06/2022

DSV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để chia cổ tức năm 2021

10/05/2022

DSV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

DSV: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

DSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

DSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSV của CTCP Đường sắt Vĩnh Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
+ Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

04/03/2022

DSV: Báo cáo tài chính năm 2021

28/02/2022

DSV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/01/2022

DSV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/01/2022

DSV: Trần Như Thắng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 7,365 CP

06/01/2022

DSV: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 7,265 CP

24/12/2021

DSV: Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 7,500 CP