Tin tức & sự kiện

03/01/2024

Diễn biến các cổ phiếu chào sàn chứng khoán năm 2023: Tân binh nhưng không phải "hàng mới", có mã mất 1/3 giá trị từ khi niêm yết

08/12/2023

­Sáng nay, cổ phiếu BCR của BCG Land chính thức lên sàn UPCoM

10/10/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 947,282 CP

10/10/2023

DTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/10/2023

DTG: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

21/09/2023

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/09/2023

DTG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyên biểu quyết sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu

13/09/2023

DTG: Thông báo về việc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước đã nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

13/09/2023

DTG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

13/09/2023

DTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2023

DTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

07/09/2023

DTG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

Nhiều kế hoạch tăng vốn "khủng"

17/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTG của CTCP Dược phẩm Tipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (vào các ngày làm việc trong) bắt đầu từ ngày 15/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Lưu ý:
· Cổ đông đến nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền phải mang theo Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/CCCD bản chính. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/CCCD có công chứng của người ủy quyền và CMND/CCCD bản chính của người được ủy quyền.
· Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản gửi đề nghị thông báo số tài khoản - Chi nhánh Ngân hàng và đơn vị thụ hưởng đến Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco –
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 155*15% = 23,25 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 23 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2022 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTG của CTCP Dược phẩm Tipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (vào các ngày làm việc trong) bắt đầu từ ngày 15/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Lưu ý:
· Cổ đông đến nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền phải mang theo Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND/CCCD bản chính. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/CCCD có công chứng của người ủy quyền và CMND/CCCD bản chính của người được ủy quyền.
· Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản gửi đề nghị thông báo số tài khoản - Chi nhánh Ngân hàng và đơn vị thụ hưởng đến Phòng kế toán – Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco –
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là 155*15% = 23,25 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 23 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,25 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2022 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2023

DTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu