Tin tức & sự kiện

19/08/2022

DTI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

DTI: Công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

28/07/2022

DTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/07/2022

DTI: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính

08/07/2022

DTI: Bà Trần Thị Thanh Nhàn được bầu giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

06/07/2022

DTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

DTI: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Điều lệ công ty sửa đổi ngày 29/06/2022

01/07/2022

DTI: Thay đổi nhân sự

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTI của CTCP Đầu tư Đức Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

23/05/2022

DTI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/05/2022

DTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

DTI: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - mã DTI

10/05/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

DTI: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/04/2022

DTI: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

DTI: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

DTI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTI của CTCP Đầu tư Đức Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.