Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DTV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/08/2022

DTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

DTV: Công bố thông tin về việc đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

14/04/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Phát Triển Điện Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

07/04/2022

DTV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/04/2022

DTV: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

DTV: DTV thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

01/04/2022

DTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/04/2022

DTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

DTV: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

DTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/02/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Đại hội: 28/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9,TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
          - Nội dung họp: Nội dung họp và tài liệu sẽ công bố sau trên website: www.diennongthontv.com.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Phát Triển Điện Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 04/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTV của CTCP Phát triển điện Trà Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Đại hội: 28/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện Trà Vinh (Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9,TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).
          - Nội dung họp: Nội dung họp và tài liệu sẽ công bố sau trên website: www.diennongthontv.com.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Phát Triển Điện Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 04/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/02/2022

DTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

28/01/2022

DTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

DTV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/10/2021

DTV: Thay đổi nhân sự

11/08/2021

DTV: Trương Thị Thùy Linh - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 3,000 CP

01/08/2021

DTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

22/07/2021

DTV: Trương Thị Thùy Linh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 3,000 CP