Tin tức & sự kiện

23/09/2022

DWC: Báo cáo Thông tin Cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp.

22/09/2022

DWC tăng trần 5 phiên liên tiếp là không đúng giá trị thực?

CTCP Cấp nước Đắk Lắk (UPCoM: DWC) cho biết Công ty không có bất kỳ thông tin có lợi nào, thậm chí còn có thông tin bất lợi, nhưng giá cổ phiếu lại tăng trần 5 phiên liên tiếp.

06/09/2022

DWC: Về việc giải trình về lợi nhuận trước thuế TNDN bán niên năm 2022 thay đổi lớn hơn 10% trước và sau khi BCTC bán niên 2022 đã được kiểm toán soát xét.

06/09/2022

DWC: Về việc giải trình về Báo cáo tài chính bán niên 2022 có kết luận soát xét không phải là kết luận chấp nhận toàn phần

22/08/2022

DWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

DWC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

DWC: Bổ nhiệm Bà Lê Đặng Uyên Đan là người phụ trách quản trị Công ty

15/07/2022

DWC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

DWC: Thông báo lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năn 2022

09/05/2022

DWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

DWC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

DWC: Báo cáo giải trình Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021 thay đổi nhỏ hơn 10% trước và sau khi BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.

20/04/2022

DWC: Báo báo giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán BCTC năm 2021

19/04/2022

DWC: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

DWC: Báo cáo tài chính năm 2021

02/04/2022

DWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DWC của CTCP Cấp nước Đắk Lắk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 25/04/2022. Công ty thông báo cụ thể trên thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo cụ thể tại thư mời họp.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

21/03/2022

DWC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

DWC: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2022

14/03/2022

DWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị