Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DWC - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 4,34 tỷ đồng.

08/12/2023

DNP Water dự kiến chi ra hơn 428 tỷ đồng để thâu tóm Saigon Water

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DWC - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 10,57 tỷ đồng

15/08/2023

DWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

DWC: Giải trình về lợi nhuận sau thuế ở BCTC bán niên năm 2023 có kết luận soát sét không phải là kết luận chấp nhận toàn phần

15/08/2023

DWC: Giải trình về lợi nhuận sau thuế ở BCTC bán niên năm 2022 chuyển từ lỗ sang lãi ở BCTC bán niên năm 2023.

15/08/2023

DWC: Giải trình về lợi nhuận sau thuế ở BCTC bán niên năm 2023 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC bán niên năm 2022.

10/08/2023

DWC: Công văn về việc giải trình lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ quý 2,2022 sang lãi quý 2.2023

31/07/2023

DWC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

DWC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DWC - Lợi nhuận Quý 2 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 10,82 tỷ đồng.

03/07/2023

DWC: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 DWC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 3,24 tỷ đồng tăng 952,47% so với cùng kỳ.

04/05/2023

DWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

DWC: Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 kỳ báo cáo thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ báo cáo của kỳ trước

19/04/2023

DWC: Về việc giải trình lợi nhuận trước thuế TNDN Quý 1/2023 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước.

19/04/2023

DWC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

10/04/2023

DWC: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

DWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2023

DWC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông