Tin tức & sự kiện

03/02/2023

BCTC 4/2022 DWC - Một năm đi lùi.

31/01/2023

DWC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

DWC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/10/2022

DWC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

23/09/2022

DWC: Báo cáo Thông tin Cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp.

22/09/2022

DWC tăng trần 5 phiên liên tiếp là không đúng giá trị thực?

CTCP Cấp nước Đắk Lắk (UPCoM: DWC) cho biết Công ty không có bất kỳ thông tin có lợi nào, thậm chí còn có thông tin bất lợi, nhưng giá cổ phiếu lại tăng trần 5 phiên liên tiếp.

06/09/2022

DWC: Về việc giải trình về lợi nhuận trước thuế TNDN bán niên năm 2022 thay đổi lớn hơn 10% trước và sau khi BCTC bán niên 2022 đã được kiểm toán soát xét.

06/09/2022

DWC: Về việc giải trình về lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp bán niên năm 2022 thay đổi lớn hơn 10% trước và sau khi báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được kiểm toán soát xét

06/09/2022

DWC: Về việc giải trình về Báo cáo tài chính bán niên 2022 có kết luận soát xét không phải là kết luận chấp nhận toàn phần

22/08/2022

DWC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

DWC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

DWC: Bổ nhiệm Bà Lê Đặng Uyên Đan là người phụ trách quản trị Công ty

14/07/2022

DWC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

DWC: Thông báo lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năn 2022

12/07/2022

DWC: Thông báo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năn 2022

09/05/2022

DWC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

DWC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

DWC: Báo cáo giải trình lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 thay đổi nhỏ hơn 10% trước và sau khi báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

19/04/2022

DWC: Báo cáo giải trình Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021 thay đổi nhỏ hơn 10% trước và sau khi BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.

19/04/2022

DWC: Báo báo giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán BCTC năm 2021