Tin tức & sự kiện

06/09/2022

DXL: Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

11/08/2022

Chủ tịch HĐQT gom vào gần 20% vốn tại DXL

Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Du Lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UPCoM: DXL) mua 784,301 cp từ ngày 04-05/8.

09/08/2022

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 784,301 CP

09/08/2022

DXL: Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 784,301 CP

03/08/2022

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 784,301 CP

03/08/2022

DXL: Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 290,042 CP

03/08/2022

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

06/07/2022

DXL: Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 784,301 CP

29/06/2022

DXL: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

27/06/2022

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 784,301 CP

21/06/2022

DXL: Bổ nhiệm Bà Bế Thị Thu Hương giữ chức vụ Thành viên BKS

21/06/2022

DXL: Bà Nguyễn Mai Thương bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên BKS

20/06/2022

DXL: Bổ nhiệm Bà Vũ Mộng Nương giữ chức danh Thành viên HĐQT từ 10/06/2022

20/06/2022

DXL: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Thảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 10/06/2022

20/06/2022

DXL: Ông Đậu Trường Sinh được bổ nhiệm vào chức danh Thành viên HĐQT

20/06/2022

DXL: Bổ nhiệm Bà Đỗ Thu Huyền giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

15/06/2022

DXL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

DXL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXL của CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/05/202 đến 30/05/2022 (cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua phương án đầu tư Khách sạn Hoa Sim;
+ Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
          - Nội dung họp: + Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
+ Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

29/03/2022

DXL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022