Tin tức & sự kiện

04/08/2022

E12: Báo cáo giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

E12: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/06/2022

E12: Công bố thông tin, giải trình cổ phiếu mã E12 tăng trần 05 phiên liên tiếp

25/05/2022

E12: Công bố thông tin báo cáo giải trình cổ phiếu mã E12 giảm sàn 05 phiên liên tiếp

25/04/2022

E12: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

E12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E12 của CTCP Xây dựng điện Vneco 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

21/03/2022

E12: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

E12: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo kiểm toán

21/03/2022

E12: Báo cáo tài chính năm 2021

10/03/2022

E12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

E12: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

03/03/2022

E12: Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022

28/01/2022

E12: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quí 4/2021 so với Quí 4/2020

27/01/2022

E12: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/10/2021

E12: Báo cáo tài chính quý 3/2021

27/07/2021

E12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

23/07/2021

E12: Báo cáo tài chính quý 2/2021

29/06/2021

E12: Thay đổi nhân sự

29/06/2021

E12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021