Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 E12 - Doanh nghiệp lỗ 2,89 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 E12 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 59,22% so với cùng kỳ.

02/08/2023

E12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

E12: Báo cáo tài chính quý 2/2023

18/07/2023

BCTC Quý 2/2023 E12 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 59,02% so với cùng kỳ.

17/07/2023

E12: Hà Minh Hùng không còn là cổ đông lớn

26/06/2023

E12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/06/2023

E12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/06/2023

E12: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hà Minh Hùng

10/05/2023

Một cổ phiếu bất ngờ tăng trần sau 18 phiên giảm sàn

08/05/2023

BCTC 1/2023 E12 - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,01 tỷ đồng tăng 51,15% so với cùng kỳ.

19/04/2023

E12: Báo cáo tài chính quý 1/2023

06/04/2023

E12: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

BCTC 2022 E12 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

29/03/2023

E12: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

E12: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E12 của CTCP Xây dựng điện Vneco 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể sau

21/03/2023

E12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

E12: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2023

10/03/2023

E12: Công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2023