Tin tức & sự kiện

23/09/2022

EIN: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

12/09/2022

EIN: Thay đổi nhân sự

05/09/2022

EIN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

EIN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

EIN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

EIN: Bà Lê Ngọc Quỳnh được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

14/07/2022

EIN: Ông Lã Quang Bình được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

14/07/2022

EIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/07/2022

EIN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

EIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/06/2022

EIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/06/2022

EIN: Bổ nhiệm Bà Lã Thị Vương Quý giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

10/06/2022

EIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/06/2022

EIN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

EIN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 06/2022, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; kết quả hoạt đông năm 2021; kế hoạch năm 2022 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

23/05/2022

EIN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

23/05/2022

EIN: Báo cáo thường niên 2021

16/05/2022

EIN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

EIN: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022