Tin tức & sự kiện

21/07/2023

FCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

FCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2023

FCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/05/2023

FCC: Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 4,000 CP

08/05/2023

FCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/05/2023

FCC: Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,600 CP

21/04/2023

BCTC 2022 FCC - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

06/04/2023

FCC: Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

03/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FCC của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Thời gian họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2023

FCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

FCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2023

FCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FCC

29/03/2023

FCC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

29/03/2023

FCC: Đưa vào diện hạn chế giao dịch -FCC

27/03/2023

FCC: Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

22/03/2023

FCC: Báo cáo thường niên 2022

13/03/2023

FCC: Báo cáo tài chính năm 2022

12/01/2023

FCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

FCC: Công bố thông tin bất thường về thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của công ty.

03/01/2023

FCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị