Tin tức & sự kiện

26/07/2022

FCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/05/2022

FCC: Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,300 CP

11/05/2022

Cổ phiếu FCC thoát diện bị hạn chế giao dịch

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Liên hợp Thực phẩm (UPCoM: FCC) ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch.

11/05/2022

FCC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu FCC ra khỏi hạn chế giao dịch

11/05/2022

FCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

FCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

04/05/2022

FCC: Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,380 CP

04/04/2022

FCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

FCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

FCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2022

FCC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FCC của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ phông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ phông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

18/03/2022

FCC: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

FCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

11/03/2022

FCC: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

16/02/2022

FCC: Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,200 CP

07/02/2022

FCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

FCC: Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 4,300 CP

20/10/2021

FCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2021

FCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị