Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 FGL - Một năm đi lùi.

02/02/2023

FGL: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

FGL: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/10/2022

FGL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/09/2022

FGL: Bà Bùi Thị Bích Hường là người được ủy quyền công bố thông tin

06/09/2022

FGL: Giải trình chênh lệch 10% trở lên lợi nhuận sau thuế tổng hợp so với cùng kì năm ngoái

10/08/2022

FGL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

FGL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

09/06/2022

FGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

FGL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

FGL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

FGL: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

FGL: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

FGL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

FGL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

FGL: Thông báo ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chính năm 2021 của đơn vị kiểm toán

17/03/2022

FGL: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FGL của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của ban Kiểm soát, thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, thông qua việc trích lập các quỹ 2021 và các vấn đề khác.

08/03/2022

FGL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

FGL: Nghị quyết Hội đồng quản trị