Tin tức & sự kiện

29/08/2022

FIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

FIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

FIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

FIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

FIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

FIC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

21/06/2022

FIC: Báo cáo thường niên 2021

10/06/2022

FIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

FIC: Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Xuân Thủy giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

02/04/2022

FIC: Báo cáo tài chính năm 2021

02/04/2022

FIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

FIC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FIC của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo tại thư mời họp ĐHĐCĐ).
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chương trình cụ thể sẽ thông báo tại trang thông tin điện tử Tổng Công ty).

22/03/2022

FIC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

17/03/2022

FIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/02/2022

FIC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

09/02/2022

FIC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

19/01/2022

FIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

FIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

09/11/2021

CLB Đầu tư Tài chính FIC khởi động cuộc thi Stock Market Learning 2021: Đầu tư Tài chính

Giới thiệu về CLB Đầu tư Tài chính FIC