Tin tức & sự kiện

05/09/2022

FOX: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

25/08/2022

FOX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

25/08/2022

FOX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

FOX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/08/2022

FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

FOX: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

15/07/2022

FOX: FPT Telecom công bố thông tin hợp đồng kiểm toán 2022

01/06/2022

FOX: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/05/2022

FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 25/08/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/05/2022

FOX: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 30,015 cổ phiếu

17/05/2022

FOX: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung ,30,015 cổ phiếu

10/05/2022

FOX: Báo cáo thường niên 2021

27/04/2022

FOX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

FOX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

FOX: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/04/2022

FOX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

FOX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.