Tin tức & sự kiện

19/01/2023

FOX: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 17/02/2023.
đợt 1 năm 2022

29/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 30/12/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/11/2022

FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

Đâu là những ông vua tiền mặt trên thị trường chứng khoán?

Trong bối cảnh lãi suất ngày càng tăng và kinh tế bất ổn, những doanh nghiệp với lượng tiền mặt dồi dào giúp vượt qua giai đoạn bất ổn, đồng thời còn có thể hưởng lợi từ việc gửi tiền nhàn rỗi.

15/11/2022

FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/11/2022

FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/10/2022

FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/10/2022

FOX: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

FOX: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

25/10/2022

FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/10/2022

FOX: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng giữa niên độ 2022 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm trước

18/10/2022

FOX: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất giữa niên độ năm 2022 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm trước

05/09/2022

FOX: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

25/08/2022

FOX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

25/08/2022

FOX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

FOX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/08/2022

FOX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2022

FOX: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

01/08/2022

FOX: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)