Tin tức & sự kiện

28/12/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/12/2022

FT1: FT1 đính chính nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022 của HĐQT

12/12/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/12/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/12/2022

FT1: Thay đổi nhân sự

22/11/2022

FT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/11/2022

FT1: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

18/11/2022

FT1: Giá cổ phiếu giảm sàn 5 (năm) phiên liên tiếp.

17/11/2022

FT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/11/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/11/2022

FT1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/10/2022

FT1: Bổ nhiệm Ông Trần Đức Hưng giữ chức quyền Giám Đốc kiêm là Người đại diện theo pháp luật từ 01/11/2022

31/10/2022

FT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
          - Nội dung họp: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

11/10/2022

FT1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

03/10/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

FT1: Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hiển từ 01/11/2022

03/10/2022

FT1: Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

30/09/2022

FT1: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát của Ông Lê Minh Phương

21/09/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị