Tin tức & sự kiện

21/09/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

FT1: Công bố thông báo trả cổ tức năm 2021

25/08/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

FT1: Báo cáo giải trình giá cổ phiếu tăng trần 5 (năm) phiên liên tiếp.

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

15/08/2022

FT1: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

14/08/2022

Tuần 15-19/08: Cổ tức cao nhất bao nhiêu?

Có 15 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 15-19/08. Tỷ lệ cao nhất đạt 45%.

12/08/2022

FT1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/08/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

FT1 sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 45%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) thông báo 22/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 của CTCP Phụ tùng Máy số 1 (UPCoM: FT1).

29/06/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

FT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

FT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

FT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

FT1: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

18/03/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

FT1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

FT1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

FT1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021