Tin tức & sự kiện

06/01/2023

G20: Quyết định duy trì hạn chế giao dịch

26/12/2022

G20: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/12/2022

G20: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

19/12/2022

G20: Báo cáo tài chính năm 2020

19/12/2022

G20: Báo cáo tài chính năm 2021

19/12/2022

G20: Báo cáo tài chính năm 2019

15/12/2022

G20: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/11/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G20 của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Theo thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/12/2022

31/10/2022

G20: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/10/2022

G20: Nghị quyết HĐQT về viêc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/10/2022

G20: Nghị quyết Hội đồng quản trị về viêc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/10/2022

G20: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

01/08/2022

G20: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

23/05/2022

G20: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

11/11/2021

G20: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/11/2021

G20: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

29/10/2021

G20: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2021

G20: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

23/07/2021

G20: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/07/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G20 của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (do đến nay đã hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 nên Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/08/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Theo thông báo trong thư mời họp