Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Petec muốn thoái hết vốn tại GCB

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (Petec, UPCoM: PEG) sẽ tiến hành đấu giá lô cổ phần gồm toàn bộ 1.27 triệu cp đang sở hữu tại CTCP Petec Bình Định (UPCoM: GCB).

05/09/2022

GCB: Quyết định về việc tăng số lượng con dấu của Công ty từ 01 thành 02 con dấu

10/08/2022

GCB: Thay đổi nhân sự

26/07/2022

GCB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

GCB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/07/2022

GCB: Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14. ngày 05/7/2022)

07/07/2022

GCB: Bổ nhiệm Ông Lương Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Tăng Vũ Giang từ 01/07/2022

06/07/2022

GCB: Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Tăng Vũ Giang

06/07/2022

GCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

GCB: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

GCB: Thay đổi nhân sự

30/06/2022

GCB: Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Petec Bình Định

29/06/2022

GCB: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

29/06/2022

GCB: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

08/06/2022

GCB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

GCB: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - GCB

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCB của CTCP Petec Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tồng Giám đốc;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2022;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2022;
+ Tờ trình thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
+ Các vấn đề có liên quan khác.

19/05/2022

GCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

GCB: Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022 của Công ty Cổ phần Petec Bình Định

02/04/2022

GCB: V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022