Tin tức & sự kiện

17/01/2023

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

GER: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

GER: Ký hợp đồng kiểm toán 2022

17/11/2022

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2022

GER: Bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Huỳnh Tấn Siêu

04/10/2022

GER: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

09/09/2022

GER: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

09/08/2022

GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/08/2022

GER: Thông báo ngày cuối cùng thực hiện tham dự đại hội cổ đông bất thường 2022

04/08/2022

GER: Thông báo ngày cuối cùng thực hiện tham dự ĐHCĐ bất thường 2022

12/07/2022

GER: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu bắt đầu từ ngày thanh toán trên và xuất trình CMND/CCCD, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2022

GER: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/04/2022

GER: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

GER: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

GER: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/02/2022

GER: Báo cáo thường niên 2021