Tin tức & sự kiện

19/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,089.6 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,896%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.089,6 đồng). Tổng số tiền cổ tức thực hiện của người sở hữu chứng khoán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng.
          - Thời gian thực hiện: 25/9/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru. Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu bắt đầu từ ngày thanh toán trên và xuất trình CMND/CCCD, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.năm 2022

18/08/2023

GER: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2023

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2023

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2023

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/07/2023

GER: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/04/2023

GER: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

BCTC 2022 GER - Lợi nhuận bứt phá gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 4 tỷ đồng.

06/03/2023

GER: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

GER: Báo cáo thường niên 2022

28/02/2023

GER: Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2022

28/02/2023

GER: Báo cáo tài chính năm 2022

21/02/2023

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 4/2022

09/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 3 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau.
          - Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

08/02/2023

GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/01/2023

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

GER: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/11/2022

GER: Ký hợp đồng kiểm toán 2022

17/11/2022

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2022

GER: Bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Huỳnh Tấn Siêu