Tin tức & sự kiện

09/09/2022

GER: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

09/08/2022

GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/08/2022

GER: Thông báo ngày cuối cùng thực hiện tham dự ĐHCĐ bất thường 2022

12/07/2022

GER: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu bắt đầu từ ngày thanh toán trên và xuất trình CMND/CCCD, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/05/2022

GER: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/04/2022

GER: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/03/2022

GER: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/02/2022

GER: Báo cáo thường niên 2021

23/02/2022

GER: Báo cáo tài chính năm 2021

18/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 3/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh năm 2021, định hướng phát triển Công ty năm 2022;
+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2021;
+ Báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

28/01/2022

GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/01/2022

GER: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/12/2021

GER: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2021

26/10/2021

GER: Nghị quyết Hội đồng quản trị