Tin tức & sự kiện

29/12/2022

GGG: Ký hợp đồng kiểm toán BTC năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

27/12/2022

GGG: Ngày 06/11/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

19/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 19,753,133 CP

15/12/2022

GGG: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 19,753,133 cổ phiếu

15/12/2022

GGG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/11/2022

GGG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ để hoán đổi nợ

07/11/2022

GGG: Báo cáo về việc thực hiện giao dịch hoán đổi

03/11/2022

GGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/11/2022

GGG: Báo cáo phát hành cổ phiếu

03/11/2022

GGG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

28/10/2022

GGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ để hoán đổi nợ

27/10/2022

GGG: Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

27/10/2022

GGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

Vi phạm công bố thông tin, Ô tô Giải Phóng bị phạt 170 triệu đồng

Ngày 23/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Ô tô Giải Phóng (UPCoM: GGG).

27/07/2022

GGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

GGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

GGG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

21/03/2022

GGG: Báo cáo thường niên 2021

21/03/2022

GGG: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GGG của CTCP Ô tô Giải Phóng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng sẽ có thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.