Tin tức & sự kiện

31/08/2022

GKM: Lương Thị Xuân Phương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 651,000 CP

30/08/2022

GKM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

GKM: Đính chính số liệu BCTC riêng năm 2021 và xác nhận của đơn vị kiểm toán về việc đinh chính số liệu BCTC riêng năm 2021

17/08/2022

GKM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

GKM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

GKM: Giải trình liên quan đến BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022

16/08/2022

GKM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

GKM: Lương Thị Xuân Phương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 793,799 CP

21/07/2022

GKM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

GKM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

GKM: Đào Đức Phong không còn là cổ đông lớn

15/07/2022

GKM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

GKM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

29/06/2022

GKM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

22/06/2022

GKM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

22/06/2022

GKM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

09/06/2022

GKM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

09/06/2022

GKM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

03/06/2022

GKM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

GKM: Nghị quyết Hội đồng quản trị