Tin tức & sự kiện

28/12/2022

GLW: Thay đổi nhân sự

24/10/2022

GLW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/08/2022

GLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

GLW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/06/2022

GLW: Báo cáo thường niên 2021

12/05/2022

GLW: Công bố Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

10/05/2022

GLW: Ông Lê Văn Nam bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ

26/04/2022

GLW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

GLW: Bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Toán Công ty

26/04/2022

GLW: Ông Phạm Ngọc Tiến bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

26/04/2022

GLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

GLW: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

GLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

GLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/03/2022

GLW: Thông báo v/v đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLW của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua Kế hoạch kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2021;
+ Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Và các vấn đề khác.

10/03/2022

GLW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

GLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/02/2022

GLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/02/2022

GLW: Báo cáo tài chính quý 4/2021