Tin tức & sự kiện

15/06/2022

GLW: Báo cáo thường niên 2021

12/05/2022

GLW: Công bố Hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

10/05/2022

GLW: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

GLW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

GLW: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

GLW: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

GLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

GLW: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

GLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

GLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/03/2022

GLW: Thông báo v/v đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLW của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua Kế hoạch kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2021;
+ Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Và các vấn đề khác.

10/03/2022

GLW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

GLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/02/2022

GLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

17/02/2022

GLW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

25/10/2021

GLW: Báo cáo tài chính quý 3/2021

08/10/2021

GLW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

28/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLW của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 11/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, số 388 Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 11/10/2021. Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký như sau:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo sổ cổ đông, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
- Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: cổ đông đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo địa chỉ trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/09/2021

GLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt