Tin tức & sự kiện

26/12/2022

GND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Văn phòng Công ty: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (Phòng thủ quỹ tầng trệt) bắt đầu từ ngày 16/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

21/10/2022

GND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/10/2022

GND: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức băng tiền đợt 1 năm 2022

17/10/2022

GND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

GND: Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng tài chính kế toán đối với Ông Dương Trọng Tín

25/07/2022

GND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở Văn phòng Công ty: 119 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM (Phòng thủ quỹ tầng trệt) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/05/2022

GND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2022

GND: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021

25/04/2022

GND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

GND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

GND: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18 tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến khách sạn VICTORY – Số 14 Đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

GND: Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2021 của báo cáo tài chính hợp nhất

17/03/2022

GND: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

GND: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

12/03/2022

GND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

GND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

GND: Báo cáo quản trị công ty năm 2021