Tin tức & sự kiện

06/09/2022

HAC: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

27/07/2022

HAC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

HAC: Công bố thông tin quyết định chấp thuận thành viên giao dịch Sở GDCK Việt Nam

06/07/2022

HAC: Công bố thông tin Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Hà Nội

06/07/2022

HAC: Thông báo về việc Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính

06/07/2022

HAC: Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

02/06/2022

HAC: Công bố thông tin về tổ chức kiểm toán đã được chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm2022

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAC của CTCP Chứng khoán Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

19/05/2022

HAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2022

HAC: Công bố thông tin Ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

12/05/2022

HAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

HAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

HAC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

HAC: Thay đổi nhân sự

12/04/2022

HAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

HAC: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

HAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAC của CTCP Chứng khoán Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản
          - Nội dung họp: Sẽ được thông báo trực tiếp đến từng cổ đông bằng văn bản

24/03/2022

HAC: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

HAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022