Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

31/08/2022

HAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

HAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

HAN: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

08/08/2022

HANCORP báo lãi ròng quý 2 giảm 10%

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HANCORP, UPCoM: HAN) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 809 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 28 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 10% so với cùng kỳ.

05/08/2022

HAN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

HAN: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

22/06/2022

HAN: Báo cáo thường niên 2021

06/06/2022

HAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

HAN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/05/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAN của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh của năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác (nếu có).

26/04/2022

HAN: Báo cáo tài chính năm 2021

26/04/2022

HAN: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

18/04/2022

HAN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

HAN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 4/2021

29/03/2022

HAN: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)