Tin tức & sự kiện

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCC của CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex (số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần (từ ngày 12/10/2022) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đang còn hiệu lực.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

31/08/2022

HCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/08/2022

HCC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

17/08/2022

HCC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

HCC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

HCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

18/05/2022

HCC: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

HCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

HCC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/03/2022

HCC: Báo cáo thường niên 2021

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCC của CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Xem xét thông qua các Tờ trình:
· Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán năm 2022;
· Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
+ Ý kiến của cổ đông;
          - Nội dung họp: + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
+ Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội;
+ Bế mạc đại hội.

22/02/2022

HCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

HCC: Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

18/02/2022

HCC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

25/01/2022

HCC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

22/01/2022

HCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/01/2022

HCC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

17/11/2021

HCC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

08/11/2021

HCC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC