Tin tức & sự kiện

04/01/2023

HCI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

HCI: Trịnh Tuyết Mai không còn là cổ đông lớn

30/12/2022

HCI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thoan

21/12/2022

HCI: Về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm

01/08/2022

HCI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

HCI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

HCI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

HCI: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

HCI: Báo cáo tài chính năm 2021

07/04/2022

HCI: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

07/04/2022

HCI: Báo cáo và CBTT Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCI của CTCP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 01 ngày, trong khoảng thời gian từ 20/04/2022 – 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, số 76 phố An Dương – phường Yên Phụ - quận Tây Hồ - Hà Nội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

14/03/2022

HCI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

HCI: Công bố thông tin về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

28/01/2022

HCI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/09/2021

HCI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2021

HCI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

18/06/2021

HCI: Vũ Mạnh Quyền - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 188,880 CP

07/06/2021

HCI: Báo cáo thường niên 2020

19/05/2021

HCI: Vũ Mạnh Quyền - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 200,000 CP