Tin tức & sự kiện

23/10/2022

HCT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

29/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCT của CTCP Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 150 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán tài chính - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng, địa chỉ tại số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2022 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

22/09/2022

HCT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/09/2022

HCT: HCT - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/08/2022

HCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

HCT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

HCT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

HCT: HCT-Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

05/05/2022

HCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

HCT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

HCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

HCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCT của CTCP Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại khu vực Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 ;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
+ Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

29/03/2022

HCT: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

HCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

HCT: HCT - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

HCT: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

HCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

HCT: Báo cáo tài chính quý 4/2021