Tin tức & sự kiện

15/08/2022

Giao dịch bổ sung - 4,724,701 CP

12/08/2022

HDM: Ngày 15/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

03/08/2022

HDM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

HDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

HDM: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

29/06/2022

HDM: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

29/06/2022

HDM: Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Bà Trần Thị Thuấn và Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Giám Đốc Điều Hành

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt May Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/thẻ căn cước công dân (CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20:09 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:9, cổ đông A được nhận (122/20 * 09) = 54,9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 54 cổ phiếu mới, 0,9 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dệt May Huế và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:9

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt May Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/thẻ căn cước công dân (CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20:09 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:9, cổ đông A được nhận (122/20 * 09) = 54,9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 54 cổ phiếu mới, 0,9 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dệt May Huế và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

HDM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

10/06/2022

HDM sắp trả cổ tức tới 60%

Sau một năm kinh doanh đạt lợi nhuận “khủng”, CTCP Dệt may Huế (UPCoM: HDM) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt với tỷ lệ cao bất ngờ.

06/06/2022

HDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

HDM: CBTT Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Lê Công An

23/05/2022

HDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2022

HDM: Đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

HDM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

HDM: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

HDM: CTCP Đầu tư TTN Việt Nam không còn là cổ đông lớn

02/04/2022

HDM: Báo cáo tài chính năm 2021

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Dệt May Huế - 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo công tác đầu tư năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.