Tin tức & sự kiện

31/01/2023

HDM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/10/2022

HDM: Ký hợp đồng đơn vi kiểm toán báo cáo tài chính Công ty

15/08/2022

Giao dịch bổ sung - 4,724,701 CP

12/08/2022

HDM: Ngày 15/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

02/08/2022

HDM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HDM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

01/08/2022

HDM: Thông báo về ngày điểu chỉnh room theo tổng số lượng chứng khoán đăng ký - HDM

01/08/2022

HDM: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 4,724,701 cổ phiếu

08/07/2022

HDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

HDM: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

29/06/2022

HDM: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

29/06/2022

HDM: Bổ nhiệm Ông Lê Hồng Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Bà Trần Thị Thuấn và Ông Nguyễn Bá Khánh Tùng được bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Giám Đốc Điều Hành

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:9

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt May Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/thẻ căn cước công dân (CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20:09 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:9, cổ đông A được nhận (122/20 * 09) = 54,9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 54 cổ phiếu mới, 0,9 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dệt May Huế và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDM của CTCP Dệt May Huế như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt May Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/thẻ căn cước công dân (CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20:09 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:9, cổ đông A được nhận (122/20 * 09) = 54,9 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 54 cổ phiếu mới, 0,9 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dệt May Huế và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

HDM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

10/06/2022

HDM sắp trả cổ tức tới 60%

Sau một năm kinh doanh đạt lợi nhuận “khủng”, CTCP Dệt may Huế (UPCoM: HDM) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt với tỷ lệ cao bất ngờ.

06/06/2022

HDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

HDM: CBTT Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Lê Công An

03/06/2022

HDM: Thông báo phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

23/05/2022

HDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị