Tin tức & sự kiện

28/09/2022

HES: Đoàn Thu Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 89,100 CP

28/09/2022

HES: Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 10,000 CP

26/09/2022

HES: CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 470,500 CP

27/07/2022

HES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

HES: CBTT về việc ký kết hợp đồng lựa chọn đv kiểm toán BCTC 2022

11/07/2022

HES: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

29/06/2022

HES: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

0

29/06/2022

HES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

HES: Công bố thông tin về ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

14/06/2022

HES: công bố thông tin về ứng viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

30/05/2022

HES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HES của CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội, số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
+ Các vấn đề khác.

05/05/2022

HES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

HES: Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự đại hội đồng thường niên 2022

19/04/2022

HES: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

HES: Báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

HES: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/10/2021

HES: Thay đổi nhân sự

27/07/2021

HES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

17/06/2021

HES: CBTT về ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2021