Tin tức & sự kiện

19/01/2023

HES: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

HES: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán HES

29/12/2022

HES: Công bố thông báo sở hữu nước ngoài tối đa

21/10/2022

HES: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Một thành viên Putaleng

21/10/2022

HES: CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 470,500 CP

06/10/2022

HES: Đoàn Thu Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 89,100 CP

06/10/2022

HES: Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 10,000 CP

28/09/2022

HES: Đoàn Thu Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 89,100 CP

28/09/2022

HES: Nghiêm Thị Hồng Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 10,000 CP

26/09/2022

HES: CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 470,500 CP

27/07/2022

HES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

HES: CBTT về việc ký kết hợp đồng lựa chọn đv kiểm toán BCTC 2022

11/07/2022

HES: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

29/06/2022

HES: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

0

28/06/2022

HES: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

HES: Công bố thông tin về ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

15/06/2022

HES: Công bố thông tin về ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

14/06/2022

HES: Công bố thông tin về ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

14/06/2022

HES: công bố thông tin về ứng viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

30/05/2022

HES: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông