Tin tức & sự kiện

30/05/2023

HFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFX của CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà, 122-123 Láng Trung, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2023

24/04/2023

HFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 HFX - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 5 tỷ đồng.

04/04/2023

HFX: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu HFX trên hệ thống giao dịch UPCoM

04/04/2023

HFX: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

04/04/2023

HFX: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

04/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

30/03/2023

HFX: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

HFX: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

16/01/2023

HFX: Báo cáo thường niên 2022

16/01/2023

HFX: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

08/07/2022

HFX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

HFX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFX của CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà, địa chỉ: 122-123 M2 Láng Trung, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên

25/04/2022

HFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/04/2022

HFX: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

03/04/2022

HFX: Giải trình ý kiến kiểm toán

03/04/2022

HFX: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

HFX: Báo cáo thường niên 2021