Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 HKB - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

12/01/2023

HKB lỗ 3 năm liên tiếp, áp lực nợ lớn

Theo BCTC hợp nhất, CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (Hakinvest, UPCoM: HKB) lỗ ròng hơn 14.36 tỷ đồng trong quý 4/2022 và gần 58.5 tỷ đồng cả năm 2022. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Công ty lỗ ròng.

11/01/2023

HKB: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

11/01/2023

HKB: Báo cáo tài chính quý 4/2022

21/10/2022

HKB: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

18/10/2022

HKB: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

18/10/2022

HKB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/08/2022

HKB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

Lỗ lũy kế gần 300 tỷ, HKB bị kiểm toán từ chối đưa ý kiến 4 năm liên tiếp

Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ 2022 sau soát xét, CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (UPCoM: HKB) lỗ sau thuế gần 30 tỷ đồng. Điều đáng nói, kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ý kiến đối với BCTC của Công ty năm thứ 4 liên tiếp.

23/08/2022

HKB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HKB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

HKB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

06/07/2022

HKB: Thông báo số 31/TB-HKB/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/07/2022

HKB: Thông báo số 31/TB-HKB/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

28/06/2022

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/06/2022

HKB: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Thành viên HĐQT và BKS

09/06/2022

HKB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

HKB đặt mục tiêu giảm lỗ trong năm 2022

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (UPCoM: HKB) đặt kế hoạch giảm lỗ trong năm 2022, chỉ còn lỗ 55 tỷ đồng.

08/06/2022

HKB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị