Tin tức & sự kiện

26/08/2022

HKB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

Lỗ lũy kế gần 300 tỷ, HKB bị kiểm toán từ chối đưa ý kiến 4 năm liên tiếp

Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ 2022 sau soát xét, CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (UPCoM: HKB) lỗ sau thuế gần 30 tỷ đồng. Điều đáng nói, kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ý kiến đối với BCTC của Công ty năm thứ 4 liên tiếp.

23/08/2022

HKB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

HKB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

HKB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

06/07/2022

HKB: Thông báo số 31/TB-HKB/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

28/06/2022

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/06/2022

HKB: Thay đổi nhân sự

10/06/2022

HKB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/06/2022

HKB đặt mục tiêu giảm lỗ trong năm 2022

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (UPCoM: HKB) đặt kế hoạch giảm lỗ trong năm 2022, chỉ còn lỗ 55 tỷ đồng.

08/06/2022

HKB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

HKB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKB của CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thông qua báo cáo tài chính năm 2020, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua báo cáo tài chính năm 2021, và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

25/04/2022

HKB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

21/04/2022

HKB: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

HKB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

20/04/2022

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

HKB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

HKB: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021