Tin tức & sự kiện

16/01/2023

HLB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

07/12/2022

HLB: Thay đổi nhân sự

07/12/2022

HLB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

30/11/2022

HLB: Doãn Thiện Tân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 600,000 CP

30/11/2022

HLB: Phạm Thị Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 600,000 CP

15/11/2022

HLB: Phạm Thị Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 600,000 CP

15/11/2022

HLB: Doãn Thiện Tân - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 600,000 CP

11/11/2022

HLB: Thông báo về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

11/11/2022

HLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau theo giấy mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên website của Công ty: http://biahalong.com
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

27/10/2022

HLB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

18/10/2022

HLB: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường

12/10/2022

HLB: Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Nghị giữ chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh Công ty

12/10/2022

HLB: Ông Trần Văn Thiệu thôi giữ chức Giám Đốc Kinh Doanh từ 11/10/2022

11/10/2022

HLB: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường

11/10/2022

HLB: CBTT: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện ĐHĐCĐ bất thường

14/09/2022

HLB: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/10/2022 đến 15/10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên website của Công ty: http://biahalong.com

16/08/2022

HLB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2022

HLB: Thông báo về việc chốt danh sánh cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản