Tin tức & sự kiện

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLR của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) bắt đầu kể từ ngày 15/08/2022. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình giấy Giấy chứng nhận cổ phần, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

27/07/2022

HLR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

HLR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/07/2022

HLR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

26/04/2022

HLR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

HLR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

HLR: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

HLR: Báo cáo tài chính năm 2021

23/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLR của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

28/01/2022

HLR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/01/2022

HLR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/07/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLR của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 16/08/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng, vào các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) bắt đầu kể từ ngày 16/08/2021. Các cổ đông khi làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình giấy Giấy chứng nhận cổ phần, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

27/07/2021

HLR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

19/07/2021

HLR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/07/2021

HLR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/05/2021

HLR: Thay đổi nhân sự

12/05/2021

HLR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/04/2021

HLR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLR của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 6, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

17/03/2021

HLR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021